Home » Nhạc Thính Phòng » 2015 » Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li
    

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

 

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Album Hình: Đêm Văn Nghệ Chủ Đề Biệt Li

 

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học, Hình: Trần Viết Trí