Categories
2016 Nhạc Thính Phòng

Đêm Huơng Xưa

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học giới thiệu đêm nhạc Tháng Năm 2016 “Đêm Huơng Xưa”
được tổ chức tại Viện Việt Học
từ 7:30 PM – 10:30 PM, Thứ Bảy 14 Tháng Năm

Trân-trọng kính mời,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Thang Nam

Categories
2015 Nhạc Thính Phòng

Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm 2015 – Mẹ

Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm 2015 - Mẹ