Categories
Sinh Hoạt

Ban-Hợp-Xướng CLB Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ - Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ – Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng CLBVNVVH trân-trọng kính mời các quí-vị và các quí Anh Chị thích âm-nhạc, ca hát, yêu văn-nghệ tham gia Ban Hợp- Xướng CLBVNVVH, với lịch-trình như sau:

a.Ghi tên từ nay đến 2 tháng Mười, 2015;
b.Thử giọng: 10 AM – 5:00 PM thứ Bảy 3 tháng Mười, 2015.

c.Liên-lạc:  Lâm Dung (951) 489-7702 // Thạch Thảo: (714) 213-5087 // E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học