Categories
2015 Hát Với Nhau

Đêm Hát Với Nhau – Hội Quán Thơ Nhạc

 

Hội-Quán Thơ Nhạc
Hội-Quán Thơ Nhạc
Thứ Bảy 29 tháng Tám, 2015 từ 7:30 PM – 11:30 PM

Hội-Quán Thơ Nhạc